Regulamin forum


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin, określa podstawowe zasady i warunki korzystania z Forum Internetowego LVL UP znajdującego się na stronie serwisu lvlup.pro, Forum stanowi internetową grupę̨ dyskusyjną, powstałą w celu wzajemnego inspirowania się̨, nawiązywania znajomości, współpracy oraz wymiany poglądów, informacji i posiadanej wiedzy
1.2. Administratorem Forum jest LVL UP Michał Frąckiewicz z siedzibą ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin, posiadający numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7412110339, numer REGON 321345466.
1.3. Językiem obowiązującym na Forum jest język polski.
1.4. Warunkiem korzystania z Forum jest dobrowolne zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, OWU i Polityki Prywatności. Korzystanie przez Użytkownika z Forum oznacza, że uważnie zapoznał się̨ on z treścią̨ wskazanych dokumentów, dobrowolnie akceptując ich treść.
1.5. Forum bazuje na silniku Discourse https://www.discourse.org.
1.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia OWU i Polityki prywatności znajdujące się na stronie lvlup.pro
1.7. Wszelka działalność twórcza Użytkowników na Forum objęta jest treścią licencji Creative Commons w wersji 3.0, czyli licencją o uznaniu autorstwa, której pełny tekst znajduje się na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode. Dla jej pełnego zrozumienia Administratora uznaje się za Licencjobiorcę, a Użytkownika za Licencjodawcę. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin udziela licencji na wykorzystanie własnej działalności twórczej umieszczonej na Forum z chwilą jej umieszczenia na Forum i na zasadach opisanych powyżej.


2. DEFINICJE
2.1. Ilekroć w niniejszym dokumencie użyto podanych niżej słów lub zwrotów, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu:
2.1.1. BAN – zablokowanie przez Administratora lub Moderatora dostępu Użytkownika do Forum. Ban może zostać nałożony na Użytkownika na czas określony albo na stałe w związku z naruszeniem przez niego niniejszego Regulaminu.
2.1.2. Moderator - podmiot wyznaczony przez Administratora. Moderator posiada specjalne uprawnienia, w szczególności uprawnienia w zakresie zmiany treści lub usuwania postów, a także blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów na Forum mające na celu zapewnienie przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników oraz porządku na Forum.
2.1.3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Forum, jak również̇ osoba fizyczna, która w dniu rejestracji ukończyła 13 rok życia, po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych


3. ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM
3.1. Z Forum korzystać mogą wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.
3.2. Przed założeniem nowego wątku na Forum Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy nie istnieje wątek poruszający interesujący go temat na Forum (pomocna tu będzie wyszukiwarka na Forum – opcja “Szukaj” w menu Forum). Nowy wątek powinien mieć klarownie i zrozumiale określony temat. Temat nowego wątku powinien wyraźnie wskazywać przedmiot dyskusji oraz jego główne wątki. Powtarzające się wątki będą̨ usuwane.
3.3. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność́. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum. Publikowane tematy i komentarze nie wymagają ich zaakceptowania przez Administratora lub Moderatora przed upublicznieniem.
3.4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym oraz tzw. Reflinków (wiadomości, które mają tylko na celu dać komuś np. punkty w grze i nie wnoszą nic do tematu).
3.5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych oraz tworzenie i posługiwanie się więcej niż jednym kontem.
3.6. Na Forum nie wolno ponadto umieszczać postów, komentarzy lub odnośników (linków) do stron internetowych, które naruszają prawo, w szczególności:
3.6.1. zawierają wulgaryzmy,
3.6.2. zawierają treści pornograficzne,
3.6.3. propagują alkohol,
3.6.4. propagują narkotyki i inne środki odurzające,
3.6.5. obrażają osoby publiczne lub zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby,
3.6.6. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie,
3.6.7. przyczyniają się do łamania praw autorskich,
3.7. Ponadto zabronione jest umieszczanie wiadomości, które:
3.7.1. są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników Forum,
3.7.2. zawierają odnośniki (linki) do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje,
3.7.3. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
3.7.4. są reklamami,
3.7.5. są spamem, czyli nie mają nic wspólnego z tematem wątku
3.7.6. nawołują do agresji,
3.7.7. są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej.
3.7.8. zawierają uwagi skierowane do Administratora. Takie uwagi należy kierować na adres forumatlvlup.pro.
3.7.9. zawierają oferty handlowe, zarówno do handlu okazjonalnego jak i regularnej sprzedaży, z wyłączeniem Administratora
3.8. Na Forum zabronione jest publikowanie odnośników do stron zawierających numery seryjne lub oprogramowanie pirackie czy łamiące zabezpieczenia. Usuwane będą odnośniki do stron zawierających materiały, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo lub dobre obyczaje.
3.9. Wątki należy zakładać w odpowiednich dla nich działach, w przeciwnym razie będą przenoszone do właściwych.
3.10. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.
3.11. Jeśli wątek lub komentarz jest związana w dowolny sposób z daną usługą należącą do Użytkownika i tylko z nią np. awaria czy chęć zmiany pakietu, takie rzeczy należy zgłaszać na https://www.lvlup.pro/pl/panel/pomoc/
3.12. Za tworzenie wątków wspominających o ticketach jest natychmiastowy tymczasowy BAN na okres 7 dni łącznie z usunięciem wątku. Forum i tickety to dwa różne światy, których nie da się połączyć i tak to zostawmy.
3.13. Nie wolno pisać dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku.
3.14. Należy unikać animowanych awatarów (obrazków pod loginem), chyba że animacja jest bardzo dyskretna i nie kłuje w oczy.
3.15. Avatar powinien mieć wielkość najwyżej 4 MB, w przeciwnym razie zostanie usunięty.
3.16. Zabronione jest działanie na szkodę serwisu lvlup.pro lub jego Administratora.
3.17. W przypadku znalezienia wątków naruszających zasady korzystania z Forum (zwłaszcza zawierających odnośniki do treści naruszających prawo autorskie czy stron zawierających treści pornograficzne) prosimy o poinformowanie Administratora lub Moderatora.
3.18. Użytkownik powinien formułować myśli zwięźle i przejrzyście, unikać błędów ortograficznych oraz używać skrótów i alternatywnych form słów tylko wtedy, gdy są̨ pospolite.
3.19. Forum z uwagi na zastosowany silnik Discourse posiada automatyczne systemy moderacji treści, w szczególności takie jak:
3.19.1. Jeśli silnik Forum zauważy zachowanie typowe dla spamerów np. błyskawiczne pisanie postów z linkami zaraz po rejestracji (bez czytania innych wątków) czy używanie wielu linków prowadzących do serwisów zewnętrznych, silnik Forum może chwilowo oznaczyć konto jako wyciszone, wtedy Użytkownik nie może publikować nowych postów, może zaś przeglądać forum. Do odblokowania konta potrzebna jest interwencja jednego z Moderatorów aby odblokować możliwość pisania.
3.19.2. Jeśli silnik Forum wykryje, że treść wpisu Użytkownika może być niewłaściwa np. użycie wulgaryzmów, może być wymagane potwierdzenie Moderatora że taki post ma się pojawić publicznie.
3.19.3. Jeśli inny Użytkownik forum uzna treść za nieodpowiednią, może oflagować post lub wątek jako wymagający reakcji Moderatorów. W zależności od stażu Użytkownika, który oflaguje post, oraz stażu Użytkownika, który otrzymuje flagę, treść może:
- wyblaknąć, aby poinformować innych, że treść jest wątpliwa
- zostać schowana i wymagać kliknięcia, aby ją zobaczyć
- zostać schowana i być widoczna tylko dla Moderatorów
- zostać usunięta
3.19.4. Każdy Moderator może przełączyć post Użytkownika w tryb WIKI aby wszyscy Użytkownicy z większym stażem mogli edytować swój post WIKI lub post WIKI innych osób. Szczegóły zostały opisane na stronie silnika Forum https://meta.discourse.org/t/what-is-a-wiki-post/30801
3.20. Moderator Forum lub Administrator ma prawo do wyrywkowego kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania, przez osoby upoważnione z Forum, które nie spełniają̨ warunków określonych w Regulaminie.
3.21. Wielokrotne łamanie Regulaminu skutkować będzie nałożeniem BAN’a na czas nieokreślony lub usunięciem konta Użytkownika.
3.22. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia konta. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem na adres email podany w pkt 3.7.8 Regulaminu.
3.23. Jeśli Użytkownik założy konto i będzie z niego korzystać, ale nie stworzy żadnej treści i nie potwierdzi maila, konto zostanie usunięte po 14 dniach.
3.24. Usunięcie konta przez Użytkownika lub Administratora powoduje jego anonimizację. Cała dotychczasowa aktywność Użytkownika, która nie została przez niego usunięta, pozostaje na Forum, przy jednoczesnej zmianie nazwy Użytkownika z dotychczasowej na losową, wygenerowaną przez system Forum.
3.25. Sprawy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika, a niezwiązane z tematem wątku, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do danego Użytkownika za pośrednictwem prywatnej wiadomości.


4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu, za uprzednim powiadomieniem Użytkowników na stronie Forum.
4.2. Po ukazaniu się na stronie głównej Forum, serwisu lvlup.pro lub w innych miejscach do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się̨ ze zmianami.
4.3. Zalogowanie się na Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
4.4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania na Forum i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4.5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usuniecie konta Użytkownika.
4.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.