Problem z Flarum


Podczas wejścia na stronę instalacji Flarum mam takie błędy. Używam nginx’a i to mój plik w sites-available:

server {

  server_name nazwa.ml www.nazwa.ml;
  root /var/www/html/nazwa;

  index index.php index.html index.htm;
  location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

listen [::]:443 ssl http2 ipv6only=on; # managed by Certbot
listen 443 ssl http2; # managed by Certbot
gzip off;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.nazwa.ml/fullchain.pem; # managed by Certbot
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.nazwa.ml/privkey.pem; # managed by Certbot
ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/www.nazwa.ml/chain.pem;
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

location ~ \.php$ {
  include snippets/fastcgi-php.conf;
  fastcgi_pass       unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}

server {
if ($host = www.nazwa.ml) {
return 301 https://$host$request_uri;
} # managed by Certbot

  listen 80 default_server;
  listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

  server_name www.nazwa.ml nazwa.ml;
return 404; # managed by Certbot

}

Problem leży w assetach (arkusze stylów .css i skrypty .js), nie mogą się załadować ze względu na błędy polityki bezpieczeństwa. Tak naprawdę to błąd przeglądarki która chroni użytkownika.

Czy między twoim serwerem a przeglądarką jest jakieś proxy lub reverse-proxy np. Cloudflare?

Cloudflare nie, ale Let’s Encypt tak. Dopóki nie było certyfikatu wszystko było ok.

Let’s encrypt to nie jest żadnego rodzaju proxy.

Sprawdź czy host/adres strony w konfiguracji serwera WWW oraz aplikacji jest taki sam.
Może to być niezgodność w stylu “zadziałam bez www.*”

Wydzielono 4 posty tworząc nowy wątek: Zużycie pamięci na VPS

1 post przeniesiono do wątku: Zużycie pamięci na VPS

1 post przeniesiono do wątku: Zużycie pamięci na VPS

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.