Jak sklonować z githuba pojedynczy branch

root@vps7327:/home/nukkit# git clone https://github.com/Creeperface01/Nukkit/tree/multiversion                           Cloning into 'multiversion'...
fatal: repository 'https://github.com/Creeperface01/Nukkit/tree/multiversion/' not found

U mnie działa. :smile:

$ git clone https://github.com/Creeperface01/Nukkit
Cloning into 'Nukkit'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 32990 (delta 4), reused 2 (delta 2), pack-reused 32984
Receiving objects: 100% (32990/32990), 11.93 MiB | 6.90 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (18473/18473), done.
$ git --version
git version 2.17.1
2 polubienia

@Nieznajomy11 wiem… to działa… ale ja potrzebuje tego: https://github.com/Creeperface01/Nukkit/tree/multiversion/
Nie tego: https://github.com/Creeperface01/Nukkit/

A, że w ten sposób. W takim razie potrzebujesz takiej komendy.

 git clone --single-branch --branch multiversion https://github.com/Creeperface01/Nukkit/
3 polubienia

@Nieznajomy11 wielkie dzięki ;D
Działa

Ten temat został automatycznie zamknięty 32 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.