Instalacja panelu Pterodactyl i uruchomienie serwera Spigot na VPS KVM

pterodactyl
vps
kvm
Tagi: #<Tag:0x00007f3438494418> #<Tag:0x00007f34384942b0> #<Tag:0x00007f3438494170>

#1

Informacja

Poradnik jest aktualny, jednak może zawierać stare linki. Aby upewnić się, że instalujemy najnowszą wersję, polecam kopiować linki z oficjalnej dokumentacji.
W przypadku panelu: https://pterodactyl.io/panel/getting_started.html#download-files
W przypadku daemona: https://pterodactyl.io/daemon/installing.html#installing-daemon-software

Wstęp

Pterodactyl to darmowy i otwarto-źródłowy panel do zarządzania serwerami gier.
W tym poradniku skupimy się na instalacji panelu na VPS (Ubuntu 16.04+, Apache2) oraz uruchomienia serwera Minecraft na silniku Spigot.

Wymagania

Do uruchomienia panelu Pterodactyl musimy mieć:

 • system Ubuntu w wersji 14.04 (mogą wystąpić problemy)/16.04 (domyślny system operacyjny w lvlup.pro)/18.04 lub Debian 7/8/9,
 • PHP w wersji 7.2 z dodatkami cli , openssl , gd , mysql , PDO , mbstring , tokenizer , bcmath , xml lub dom , curl , zip,
 • MySQL w wersji 5.7 (lub wyższej) lub MariaDB w wersji 10.1.3 lub wyższej,
 • Redis (redis-server),
 • Serwer webowy (na przykład domyślnie zainstalowany Apache),
 • curl, tar, unzip, git, composer

Wygląda skomplikowanie? Spokojnie - zajmiemy się tym w następnych krokach :slight_smile:

Instalacja bazy danych

Ponieważ na forum znajduje się już poradnik jak zainstalować bazę danych wystarczy, że podam do niego linka :wink:

Utworzenie bazy danych dla panelu

W tym celu logujemy się do phpmyadmin:
image
Następnie klikamy w przycisk Nowa znajdujący się po lewej stronie:
image
Teraz wystarczy utworzyć nową bazę danych. Zapamiętaj nazwę, ponieważ będzie ona potrzebna w dalszej części poradnika. Dla przykładu użyłem nazwy panel:
image
Teraz klikamy w Utwórz i gotowe :wink:

Instalacja wymaganych pakietów

PHP 7.2 i dodatki

Domyślnie w lvlup.pro zainstalowany jest system Ubuntu 16.04, który posiada serwer webowy Apache, php 7 oraz tar.

Aby zainstalować najnowszą wersję php (7.2) należy wykonać poniższe komendy:
Informacja: W przypadku, gdy wykonujesz instalację na koncie root, nie musisz dodawać sudo do poniższych komend.

sudo apt update && apt dist-upgrade -y
sudo apt install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y

Po wykonaniu ostatniej komendy może pojawić nam się coś takiego:
image
W tym wypadku klikamy Enter i czekamy. Gdy operacja zostanie ukończona, kontynuujemy proces instalacji:

apt install php7.2 php7.2-cli php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-pdo php7.2-mbstring php7.2-tokenizer php7.2-bcmath php7.2-xml php7.2-fpm php7.2-curl php7.2-zip -y

Pozostałe pakiety

Instalacja pozostałych pakietów również ogranicza się do wykonania dwóch prostych komend :slight_smile:

add-apt-repository ppa:chris-lea/redis-server -y 
apt install curl tar zip unzip git composer redis-server -y

Przygotowywanie do instalacji Pterodactyla

Tworzenie katalogu

Musimy pierw utworzyć katalog, w którym panel będzie się znajdować, a następnie się do niego przenieść. Wystarczy wykonać poniższe komendy:


mkdir -p /var/www/pterodactyl
cd /var/www/pterodactyl

Następnie pobieramy pliki, rozpakowujemy je oraz nadajemy im odpowiednie uprawnienia:

curl -Lo panel.tar.gz https://github.com/pterodactyl/panel/releases/download/v0.7.11/panel.tar.gz
tar --strip-components=1 -xzvf panel.tar.gz
chmod -R 755 storage/* bootstrap/cache/

Instalacja Pterodactyla

Najpierw należy skopiować domyślny plik ustawień środowiska, zainstalować podstawowe zależności, a następnie wygenerować klucz szyfrowania aplikacji.
Uwaga: Zalecane jest wykonanie kopii zapasowej klucza i przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.
Wystarczy wykonać poniższe komendy:

cp .env.example .env
composer install --no-dev --optimize-autoloader

Jeśli wszystko zakończyło się powodzeniem, powinniśmy mieć taki komunikat:
image
Jeżeli nigdy wcześniej nie instalowaliśmy tego panelu, musimy jeszcze wykonać poniższą komendę:

php artisan key:generate --force

Wtedy zwrócony zostanie nam klucz aplikacji, który należy zapisać.
image

Konfiguracja środowiska

Teraz musimy skonfigurować środowisko. Wykonujemy komendę

php artisan p:environment:setup

pojawi nam się coś takiego:
image
W tym miejscu wpisujemy swój adres e-mail i zatwierdzamy enterem. Kolejny etap:
image
W tym miejscu podajemy adres, na którym ma znajdować się panel. Zakładając, że mamy podpiętą domenę example.com i chcemy, aby , w tym miejscu wpisujemy http://example.com lub (w przypadku gdy posiadamy SSL) - https://example.com i zatwierdzamy enterem.
image
W tym miejscu musimy wpisać strefę czasową. W przypadku Polski będzie to Europe/Warsaw.
image
Tutaj wpisujemy redis i klikamy enter.
image
Tutaj również wpisujemy redis.
image
Tu dokładnie to samo co powyżej - wpisujemy redis i zatwierdzamy enterem :slight_smile:
image
Jeżeli chcemy mieć edytor ustawień oparty na interfejsie, wpisujemy yes, jeśli nie - no.
Zalecam yes dla mniej doświadczonych użytkowników.
image
Serwer redis znajduje się na naszym VPS - w tym przypadku wystarczy wcisnąć enter bez wpisywania niczego :slight_smile:
image
Domyślnie Redis działa lokalnie i nie wymagane jest wprowadzenie hasła. Jeżeli chcemy aby nasza instancja była dostępna dla innych serwerów należy wpisać hasło, w przeciwnym razie wystarczy zostawić to pole puste i zatwierdzić enterem.
image
Tu ustawiamy port dla Redis. Domyślnie jest to 6379, jeśli nie chcemy go zmieniać, wystarczy wcisnąć enter.

Po wykonaniu powyższych czynności wpisujemy komendę

php artisan p:environment:database

image
Tu wpisujemy adres do naszej bazy danych. Jeżeli baza znajduje się na naszym VPSie, wystarczy wcisnąć enter.
image
Tu wpisujemy port bazy danych. Jeżeli port do bazy danych jest domyślny, wystarczy wcisnąć enter.
image
Tu wpisujemy nazwę bazy danych dla Pterodactyl utworzoną wcześniej.
image
Tutaj należy wpisać nazwę użytkownika do bazy danych. Zaleca się ustawienie innej nazwy niż root ze względu na bezpieczeństwo, aczkolwiek na potrzeby poradnika użyłem konta root.
image
Tu wpisujemy hasło użytkownika bazy danych i zatwierdzamy enterem. Proces zakończony.

Teraz musimy wykonać komendę

php artisan p:environment:mail

image
Zalecane jest używanie serwera SMTP. Jeżeli go posiadamy, klikamy enter. Jeśli nie, wystarczy wpisać mail i korzystać z wbudowanej funkcji mail w PHP.
Jeśli skorzystamy z funkcji mail, pojawi się takie okienko:
image
Tu należy wpisać adres mailowy, z którego przychodzić będą maile. Zakładając, że pod VPS mamy podpiętą domenę example.com, wpisujemy dowolnanazwa@example.com, na przykład no-reply@example.com.
image
Tutaj należy ustawić nazwę emaili. Jeśli chcemy zachować domyślne ustawienie, klikamy enter.
image
Tu wybieramy metodę szyfrowania - zalecam wpisać tls i wcisnąć enter.

Konfiguracja bazy danych

Musimy jeszcze skonfigurować bazę danych, w tym celu użyjmy komendy

php artisan migrate --seed

Pojawi nam się następujące okienko:
image
Wpisujemy yes i klikamy enter.

Tworzenie administratora panelu

W tym kroku ustawiamy użytkownika i hasło, które wykorzystywane będzie do zalogowania się do naszego panelu.
Wymagania dot. hasła są następujące:

 • co najmniej 8 znaków,
 • mieszane znaki,
 • co najmniej 1 liczba.
  Aby utworzyć nowego administratora, wykonujemy komendę
php artisan p:user:make

image
Tu wpisujemy yes i zatwierdzamy enterem
image
Tu wpisujemy adres email administratora i klikamy enter
image
Tutaj ustawiamy nazwę użytkownika i klikamy enter
image
Tutaj wpisujemy imię administratora
image
Tutaj wpisujemy nazwisko administratora
image
Tu wpisujemy hasło.
Jeżeli wszystko się powiodło, pojawi nam się takie okienko:
image

Ustawienie uprawnień

Ostatnim krokiem instalacji jest nadanie odpowiednich uprawnień do plików za pomocą poniższych komend:

chown -R www-data:www-data * 

Kolejka zdarzeń

Jeżeli chcemy aby aplikacja była wydajniejsza, należy dodać odpowiednie wartości do crontaba, w tym celu wykonujemy komendę

sudo crontab -e

Należy teraz wcisnąć przycisk strzałka w dół i jeżeli dojdziemy do samego końca, dopiszmy wartość
* * * * * php /var/www/pterodactyl/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
image
Następnie klikamy ctrl+x
image
Wpisujemy tutaj Y
image
a tutaj enter :slight_smile:

Teraz musimy utworzyć nowe zadanie systemd, aby nasze zadanie kolejkowania działało w tle. Ta kolejka jest odpowiedzialna za wysyłanie wiadomości e-mail i obsługę wielu innych zadań w tle dla panelu Pterodactyl.
W tym celu stworzymy plik pteroq.service w katalogu /etc/systemd/system za pomocą komendy

sudo nano /etc/systemd/system/pteroq.service

image
W tym miejscu należy wkleić:

# Pterodactyl Queue Worker File
# ----------------------------------

[Unit]
Description=Pterodactyl Queue Worker
After=redis-server.service

[Service]
# On some systems the user and group might be different.
# Some systems use `apache` as the user and group.
User=www-data
Group=www-data
Restart=always
ExecStart=/usr/bin/php /var/www/pterodactyl/artisan queue:work --queue=high,standard,low --sleep=3 --tries=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Uwaga: aby wkleić powyższe wartości należy wcisnąć prawy przycisk myszy, a nie wykonać skrót ctrl+v!
Powinno to wyglądać tak:
image
Teraz wystarczy wcisnąć ctrl+x
image
tutaj klikamy Y
image
a tutaj enter :slight_smile:
Ostatnim krokiem jest wykonanie komend:

sudo systemctl enable pteroq.service

image

sudo systemctl start pteroq

I gotowe.

Konfiguracja serwera apache2

Aby Pterodactyl działał jako nasza strona, należy zmienić konfigurację serwera apache2.
W tym celu modyfikujemy plik 000-default.conf za pomocą komendy

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

image
i tutaj wystarczy zmienić /var/www/html na /var/www/pterodactyl/public
image
teraz wystarczy wykonać kombinację ctrl+x
image
tutaj klikamy Y
image
a tutaj enter :slight_smile:

Następnie należy zmodyfikować plik /etc/apache2/apache2.conf przy użyciu komendy

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

i szukamy linijki
image
i zmieniamy AllowOverride None na AllowOverride All, następnie wykonujemy kombinację ctrl+x
image
tutaj należy wcisnąć przycisk Y
image
a tu enter :slight_smile:
Po tych czynnościach należy zrestartować apache2 za pomocą komendy

sudo service apache2 restart

Pierwsze logowanie do panelu

Wchodzimy na nasz adres (w moim przypadku jest to adres IP).
Naszym oczom ukazuje się panel logowania. Wpisujemy tu dane ustawione wcześniej, podczas instalacji.
image
Po zalogowaniu pojawia nam się panel :slight_smile:

Tworzenie lokacji

Aby móc utworzyć węzeł (a potem serwer), pierw należy utworzyć lokację. W tym wypadku należy udać się do ustawień (zaznaczone czerwonym kółeczkiem)

, a następnie z lewej strony wybrać zakładkę image:

Jak widać, lista lokacji jest pusta. Dodajmy więc pierwszą za pomocą przycisku image:
image
W Short Code wpisujemy krótki identyfikator lokacji, dla przykładu można użyć pl. W Description wpisujemy opis lokacji.

Tworzenie węzła

Aby móc dodać serwer, pierw należy utworzyć węzeł. W tym wypadku ponownie udajemy się do ustawień, a następnie z lewej strony wybieramy zakładkę image.
Pojawi nam się takie okienko:


Jak widać, lista węzłów jest pusta. Dodajmy więc pierwszy węzeł przy użyciu przycisku image.
Poniżej przedstawię za co odpowiedzialne są poszczególne funkcje.
image
W Name wpisujemy nazwę węzła (na przykład n1), w Description wpisujemy opis węzła a w Location wybieramy lokację węzła - na przykład pl.
image
FQDN - tu należy wpisać domenę węzła, w przypadku gdy nie posiadamy domeny należy używać adresu IP, jednak wtedy nie możemy korzystać z SSL.
Communicate Over SSL - jeżeli korzystamy z SSL, należy ustawić na Use SSL Connection, w przeciwnym wypadku - Use HTTP Connection.
Behind Proxy - jeśli korzystamy z proxy na przykład Cloudflare, wybieramy Behind Proxy, w przeciwnym wypadku zostawiamy Not Behind Proxy.

Daemon Server File Directory - wybieramy folder w którym mają znajdować się pliki serwera.
Total Memory - ustawiamy całkowitą ilość pamięci dostępnej dla nowych serwerów. W przypadku gdy chcesz zezwolić na alokację wpisz procent, na który chcesz zezwolić (Memory Over-Allocation). Aby wyłączyć sprawdzanie w celu przeniesienia, wpisz -1 w polu. Wpisanie 0 uniemożliwi utworzenie nowych serwerów, jeśli spowoduje przekroczenie limitu przez węzeł.
Total Disk Space - ustawiamy całkowitą ilość dysku dostępnej dla nowych serwerów. W przypadku, gdy chcesz zezwolić na alokację wpisz procent, na który chcesz zezwolić (Disk Over-Allocation). Aby wyłączyć sprawdzanie w celu przeniesienia, wpisz -1 w polu. Wpisanie 0 uniemożliwi utworzenie nowych serwerów, jeśli spowoduje przekroczenie limitu przez węzeł.
Daemon Port i Daemon SFTP Port - Daemon uruchamia własny kontener zarządzania SFTP i nie korzysta z procesu SSHd na głównym serwerze fizycznym. Nie korzystaj z tego samego portu, który został przypisany do procesu SSH serwera fizycznego. Jeśli uruchomisz daemona korzystając z CloudFlare, powinieneś ustawić Daemon Port na 8443, aby umożliwić serwer proxy na SSL.

Po wypełnieniu powyższej konfiguracji naszym oczom ukaże się taka informacja:


Oznacza to, że węzeł został pomyślnie utworzony i jest możliwość automatycznej konfiguracji Daemona w zakładce Configuration (o tym za chwilę) oraz, że należy przydzielić co najmniej jeden adres IP oraz port dla węzła w zakładce Allocation.
Jak widać, jesteśmy już w powyższej zakładce:

Po prawej stronie wystarczy wypłenić pola odpowiednimi wartościami:
IP Address - IP naszego VPS’a.
IP Alias - alias alokacji - niewymagane, w tym przypadku zostawiam puste.
Ports - porty, w przypadku gdy na węźle będzie jeden serwer Minecraft z portem 25565 należy wpisać 25565 - ja na potrzeby poradnika użyję innego portu, jednak zalecam korzystanie z domyślnego.
Po wypełnieniu pól klikamy w image.
Pojawia nam się skonfigurowana wcześniej alokacja:

Daemon

Aby móc tworzyć serwery wymagany jest Daemon - w tym przypadku musimy wrócić do konsoli ssh.

nodejs

Aby Daemon działał, należy zainstalować nodejs, do tego wystarczą nam poniższe komendy:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
apt install nodejs make gcc g++ -y

Docker

Do instalacji Daemona wymagany jest też Docker - jego instalacja ogranicza się tylko do wykonania jednej komendy:

wget -qO- https://get.docker.com/ | sh

Czas uruchomić dockera za pomocą komendy

systemctl enable docker

W końcu instalacja Daemona

Co do Deamona - jego instalacja jest prosta, więc nie powinno zająć nam to dużo czasu.
Pierw tworzymy katalogi daemon i daemon-data w srv:

mkdir -p /srv/daemon /srv/daemon-data

następnie przenosimy się do /srv/daemon:

cd /srv/daemon

następnie pobieramy oprogramowanie i rozpakowujemy je

curl -L https://github.com/pterodactyl/daemon/releases/download/v0.6.8/daemon.tar.gz | tar --strip-components=1 -xzv

teraz przechodzimy do instalacji

npm install --only=production

I gotowe :slight_smile:
Musimy skonfigurować Daemona - w tym celu wracamy do panelu Pterodactyl, wchodzimy w ustawienia, następnie w listę węzłów (image ) i klikamy w nazwę węzła. Następnie wchodzimy w zakładkę Configuration i kopiujemy dostępną tam konfigurację, u mnie wygląda to tak:


Po skopiowaniu konfiguracji wracamy do konsoli ssh i wykonujemy komendę

sudo nano /srv/daemon/config/core.json

i wklejamy skopiowaną wcześniej konfigurację za pomocą prawego przycisku myszy:
image
teraz wykonujemy kombinację ctrl+x
image
tutaj należy wcisnąć Y
image
a tutaj enter :slight_smile:

Czas na uruchomienie daemona za pomocą komendy

sudo npm start

gdy uruchomieni zakończy się na tej linijce


można wykonać skrót ctrl+c i utworzyć plik wings.service w /etc/systemd/system za pomocą komendy

sudo nano /etc/systemd/system/wings.service

image
kopiujemy

[Unit]
Description=Pterodactyl Wings Daemon
After=docker.service

[Service]
User=root
#Group=some_group
WorkingDirectory=/srv/daemon
LimitNOFILE=4096
PIDFile=/var/run/wings/daemon.pid
ExecStart=/usr/bin/node /srv/daemon/src/index.js
Restart=on-failure
StartLimitInterval=600

[Install]
WantedBy=multi-user.target

i za pomocą prawego przycisku myszy wklejamy powyższe wartości.
image.
Wykonujemy skrót ctrl+x
image
klikamy Y
image
a tutaj enter :slight_smile:
Na koniec należy wykonać poniższe komendy:

systemctl daemon-reload
systemctl enable wings
systemctl start wings

Tworzenie serwera Spigot

Aby utworzyć serwer, należy udać się do ustawień a następnie, z menu po lewej strony, wybrać zakładkę image.
Jak widać, lista serwerów jest pusta:


Dodajmy więc nowy serwer, klikając w przycisk image.
Poniżej wyjaśnię poszczególne pola:

Server Name - nazwa serwera
Server Owner - właściciel serwera
Server Description - opis serwera
Start Server when installed - włącz serwer po instalacji

Node - wybieramy węzeł, w moim wypadku wcześniej został utworzony węzeł n1
Default Allocation - wybieramy domyślną alokację, jak wspomniałem wcześniej użyłem innego portu niż 25565
Additional Allocation(s) - dodatkowe alokacje - w tym wypadku niewymagane, więc można zostawić puste

Database Limit - limit bazy danych dla serwera, zostaw puste jeśli chcesz aby nie było limitu
Allocation Limit - liczba alokacji, które użytkownik może utworzyć dla tego serwera, zostaw puste jeśli chcesz aby nie było limitu

Memory - przydzielamy pamięć RAM dla serwera
Swap - przydzielamy pamięć Swap dla serwera (0 jeśli nie chcemy korzystać ze swap, -1 jeśli chcemy wyłączyć ograniczenie)
Disk Space - przydzielamy miejsce dysku dla serwera
CPU Limit - jeśli nie chcesz ograniczać użycia procesora, ustaw tą wartość na 0. Aby określić wartość, pomnóż liczbę rdzeni fizycznych przez 100. Na przykład w przypadku czterordzeniowego procesora (4*100=400) istnieje 400% dostępnego przydziału. Aby ograniczyć serwer do użycia połowy pojedynczego rdzenia, należy ustawić wartość na 50. Aby umożliwić serwerowi wykorzystanie maksymalnie dwóch rdzeni fizycznych, ustaw wartość na 200.
Block IO Weight - powinniśmy tu ustawić wartość między 10 a 1000.

Nest - wybieramy Minecraft
Egg - wybieramy silnik serwera, w tym przypadku chcemy uruchomić serwer na silniku Spigot więc ustawiamy Spigot
Data Pack - tu należy wybrać pakiet danych, który zostanie automatycznie zainstalowany po pierwszym uruchomieniu. My nie mamy pakietów danych, więc zostawiamy No Service Pack.
Skip Egg Install Script - jeśli wybrany silnik ma skrypt instalacyjny, będzie on działać podczas instalacji po zainstalowaniu. Jeśli chcesz to pominąć, zaznacz to pole.
Docker Image - domyślny obraz Docker, który będzie używany do uruchomienia serwera. Zostawiamy domyślną wartość.

Startup Command - komenda startowa, jeśli nie wiesz co to jest ani jak z tego skorzystać - zostaw jak jest
Server Jar File - nazwa pliku serwera (silnik)
Spigot Version - wersja silnika Spigot, która ma być pobrana. Jeśli chcemy skorzystać z wersji najnowszej zostawiamy latest.
Download Path - adres do silnika Spigot, używany wtedy gdy chcemy aby serwer działał pod konkretną wersją silnika dostępną pod wybranym linkiem. W przypadku gdy kontener ma ustawioną małą pojemność, zostawienie tego pola pustego może spowodować niepowodzenie.
Na tej stronie znajdziesz w miarę aktualną listę silników :slight_smile:

Po kliknięciu w image pojawi się nam taka informacja:


Klikając image zobaczymy proces tworzenia serwera:

Po odzcekaniu kilku minut i odświeżeniu strony naszym oczom ukazuje się konsola serwera:

Pod konsolą znajdują się także przyciski:
image
Po kliknięciu w Start nasz serwer się uruchamia :slight_smile:
Podczas uruchamiania serwera pojawi nam się takie okienko:
image
Zatwierdzamy EULA klikając I Accept a następnie OK.

Serwer został uruchomiony i jest dostępny pod ustawionym wcześniej adresem IP i portem :slight_smile:

Dane SFTP

Dane do SFTP znajdują się w konfiguracji naszego serwera. Po lewej stronie:
image
należy rozwinąć Configuration
image
I kliknąć w SFTP Settings - dane znajdują się w sekcji SFTP Details.

Jeśli poradnik Ci się spodobał, zostaw serduszko :slight_smile:


Aimpanel - support for CS 1.6 servers
[WANTED] Instalacja Pterodactyl i uruchomienie Spigota
#2

zwłaszcza przy tej komendzie trzeba uważać przy -y

dlatego odradzam stosowanie -y nawet osoby zaawansowane wystrzegają się tego :wink:

a z poradników korzystają z zasady osoby mało zaawansowane


#3

Doceniam poradnik instalacji. Ja próbowałem wersję demo tego panelu na stronie pterodactyl.io, ale nie próbowałem sobie sam zainstalować, nie mam żadnego VPS ani wiedzy, żeby się swobodnie poruszać w środowisku linuksa.
Mam jednak pytania do ustawień:

 1. Czy da się zmienić kolory konsoli? Bo tło jest zbyt czarne. I jak jakieś pluginy coś piszą, to kolory czcionki są też zbyt ciemne - zbyt ciemny zielony tekst na czarnym tle, zbyt ciemny czerwony tekst na czarnym tle itp.
 2. Czy da się gdzieś zmienić wykresy pod konsolą “Memory Usage” i “CPU Usage”? Bo pojawiają się wykresy zużycia za ostatnie 20 sekund, a moim zdaniem bardziej przydatne byłoby pokazywanie wykresów za ostatnie kilka godzin.

#5

Tu chyba czegoś zabrakło:

curl -Lo panel.tar.gz https://github.com/pterodactyl/panel/releases/download/v0.7.10/panel.tar.gz

Źródło: https://pterodactyl.io/panel/getting_started.html#download-files


#6

Dziwne :thinking:
poprawione :slight_smile:


#7

Dotarłem po kilku godzinach i resetowaniach VPS do tego punktu. No i mam problem, bo nie mam Apacha, polecono mi zainstalować nginx (polecono mi instalować LEMP). A nawet jak zajrzę na strony https://pterodactyl.io/panel/webserver_configuration.html#nginx, to i tak nie rozumiem. Bo nie mam żadnej domeny, mam tylko adres IP. A w poradnikach albo robią stronę pterodactyl.costam.pl, albo każą stworzyć jakiś SSL Certificate, gdzie też pytają o domenę.


#8

Jeżeli chcesz, aby serwer WWW służył tylko jako serwer pod Pterodactyla, to wystarczy umieścić to w pliku /etc/nginx/sites-available/default (nadpisując plik):

server {
  listen 80;

  root /var/www/pterodactyl/public;
  index index.html index.htm index.php;
  charset utf-8;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

  access_log off;
  error_log /var/log/nginx/pterodactyl.app-error.log error;

  # allow larger file uploads and longer script runtimes
  client_max_body_size 100m;
  client_body_timeout 120s;

  sendfile off;

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param PHP_VALUE "upload_max_filesize = 100M \n post_max_size=100M";
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";
    fastcgi_intercept_errors off;
    fastcgi_buffer_size 16k;
    fastcgi_buffers 4 16k;
    fastcgi_connect_timeout 300;
    fastcgi_send_timeout 300;
    fastcgi_read_timeout 300;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Wtedy, dostęp do panelu możesz uzyskać wchodząc na http://adres_ip_vpsa.

Jeżeli chciałbyś, aby serwer WWW służył nie tylko dla Pterodactyla, wystarczy, że utworzysz plik
/etc/nginx/sites-available/pterodactyl.conf i wklepiesz następującą treść:

server {
  listen 8080;

  root /var/www/pterodactyl/public;
  index index.html index.htm index.php;
  charset utf-8;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
  location = /robots.txt { access_log off; log_not_found off; }

  access_log off;
  error_log /var/log/nginx/pterodactyl.app-error.log error;

  # allow larger file uploads and longer script runtimes
  client_max_body_size 100m;
  client_body_timeout 120s;

  sendfile off;

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param PHP_VALUE "upload_max_filesize = 100M \n post_max_size=100M";
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param HTTP_PROXY "";
    fastcgi_intercept_errors off;
    fastcgi_buffer_size 16k;
    fastcgi_buffers 4 16k;
    fastcgi_connect_timeout 300;
    fastcgi_send_timeout 300;
    fastcgi_read_timeout 300;
  }

  location ~ /\.ht {
    deny all;
  }
}

Po zapisaniu tego pliku, musimy wykonać jeszcze dwie komendy:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/pterodactyl.conf /etc/nginx/sites-enabled/pterodactyl.conf

sudo service nginx restart

Następnie, dostęp do Pterodactyla będzie poprzez http://adres_ip_vpsa:8080 :slight_smile:

Tak na szybko to nie widzę innej możliwości :wink:


#9

Jeżeli mi się uda uruchomić Pterodactyla, to bym jakąś domenę wykupił i potem bym chciał mieć www.cośtam.xy (strona internetowa), mc.cośtam.xy (serwer MC) i potem gdzieś panel - obojętnie czy panel.cośtam.xy, czy www.cośtam.xy/panel.
Jeżeli mi się nie uda uruchomić Pterodactyla, to będę musiał szukać innego hostingu MC i nie będę kupował domeny.


#10

Czy to jest na pewno poprawna kolejność? Czy nie powinno być najpierw mkdir i cd, a dopiero potem curl?


#11

Dotarłem do miejsca, gdzie mam utworzyć serwer, ale tego serwera nie udało mi się stworzyć, mam komunikat: “There was an exception while attempting to communicate with the daemon resulting in a HTTP/404 response code. This exception has been logged.”

Albo mam coś źle w formularzu, albo jest problem z daemonem i coś trzeba zrobić na VPSie.


#12

Sprawdziłbym jakieś logi, moze tam cos ciekawego jest.


#13

Tylko gdzie ich szukać?


#14

Tego to ci niestety nie powiem, bo nie używam paneli do zarzadzania serwerami, są one bezsensowne dla mnie.


#15

O ile mi wiadomo, to dla serwera MC jest potrzebna java. Czy Pterodactyl ma już w sobie zawartą instalację javy, czy javę trzeba instalować niezależnie od Pterodactyla?


#16

Poradnik dotyczy instalacji Pterodactyla, nie instalacji javy, co jest rzeczą bardzo oczywistą :wink:
I teraz Ci tego nie powiem, bo od razu po napisaniu poradnika to coś usunąłem, poza tym już wcześniej miałem javę zainstalowaną, ale wątpię aby Pterodactyl sam instalował javę.


#17

Tak, ale skoro tam piszą o instalacji bazy danych i serwera www, to żeby pominęli javę?


#18

Baza danych i serwer WWW są wymagane do instalacji Pterodactyla (jak sama nazwa tematu wskazuje), java już nie. Uruchomienie serwera Spigot to trochę inny temat, tu pokazałem jak uruchomić go za pomocą Pterodactyla, a tak jak już wspomniałem wcześniej:

Sam aktualnie nie mam ani potrzeby, ani zbytnio możliwości sprawdzenia tego, czy Pterodactyl sam instaluje javę.


#19

No to sprawdziłem, że trzeba zainstalować javę we własnym zakresie.

Wreszcie mi się udało panel zainstalować i uruchomić tam serwer MC. Tylko konsola u mnie wygląda inaczej niż u Ciebie. Bo u mnie wszystko pisze na co drugim wierszu. Czyli w sumie połowa konsoli jest pusta. Czy da się to jakoś naprawić?


#20

Czy miales konsole uruchomiona caly czas? Bo wydaje mi sie ze jest to znak zachęty do wpisania jakiejs komendy


#21

Jak spojrzysz do góry do pierwszego wpisu Dorka, to on też tam ma znak “>”, ale od razu po nim jest pisany tekst (natomiast u mnie nowy wiersz).