Polityka Prywatności

Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisu internetowego LVL UP mieszczącego się na stronie lvlup.pro ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu internetowego LVL UP.
Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane im w OGÓLNYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG (OWU).


1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – więcej na https://gdpr-info.eu/) wskazujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma LVL UP Michał Frąckiewicz z siedzibą ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.
1.2. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, udzieloną zgodą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
1.3. Zbierane przez Administratora dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji Usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu Administrator - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub Usług). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych przechowywana na serwerze Administratora w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazy. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania pomiędzy przeglądarką użytkownika, a serwerem Administratora, zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa TLS.
1.4. Jako administrator danych osobowych Użytkowników, możemy w drodze umowy udostępniać powierzone nam dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych on-line, w tym zagranicznym. Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów z państw trzecich.
1.5. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i Usług oferowanych przez Administratora w wydawanym przez niego Serwisie internetowym wskazane jest dokonanie przez Użytkownika rejestracji w portalu lvlup.pro poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi dostęp Usług świadczonych elektronicznie przez Administratora. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane pozwalające na określenie tożsamości Użytkownika (dane osobowe).
1.6. Każdemu Użytkownikowi, który zarejestrował się w Serwisie Administratora czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy w każdej chwili dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich udzielenia uniemożliwia zawarcie umowy świadczenia Usługi przez Administratora. Użytkownikowi przysługują w szczególności wskazane poniżej prawo:
1.6.1. (A) dostępu do danych osobowych użytkownika (art. 15 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy jego dane osobowe, a także dostępu do danych osobowych i powiązanych informacji dotyczących tego przetwarzania (np. celów przetwarzania lub kategorii danych osobowych),
1.6.2. (B) do korekty (art. 16 RODO): Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z prawem,
1.6.3. (C ) do usunięcia (art. 17 RODO): Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, zgodnie z prawem. Prawo to może być wykonywane między innymi: (I) gdy jego dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone; (II) w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 (1) (a) lub art. 9 (2) (a) RODO i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetworzenia; (III) w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (1) GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub gdy sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 (2) RODO; lub, (IV) w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych,
1.6.4. (D) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w ograniczonych okolicznościach, w tym: (I) w przypadku zakwestionowanie dokładności danych osobowych; (II) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych i zażąda zamiast tego ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; (III) lub gdy Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) RODO w oczekiwaniu na weryfikację,
1.6.5. (E) do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymywania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i ma prawo przekazywać te informacje innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne,
1.6.6. (F) sprzeciwić się (art. 21 RODO): Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, zgodnie z prawem. Prawo to ogranicza się do przetwarzania opartego na art. 6 (1) (e) lub (f) RODO i obejmuje profilowanie oparte na tych przepisach oraz przetwarzanie do celów marketingu bezpośredniego. Po czym nie będziemy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że będziemy mogli wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które zastępują interesy Użytkownika, prawa i wolności lub do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Aby złożyć taki wniosek, należy skorzystać z podanych w niniejszej Polityce Prywatności danych kontaktowych. Będziemy rozważać i działać na każdym żądaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
1.6.7. Jeśli polegamy na zgodzie Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, może on wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
1.6.8. Jeśli Użytkownik jest rezydentem w europejskim obszarze gospodarczym i uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego ochrony danych. Stosowne dane kontaktowe można znaleźć tutaj:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
1.7. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom (za wyjątkiem wskazanym w pkt. 1.4), chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami Serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszych Serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych Użytkowników.
1.8. Użytkownik, który korzysta z Serwisu lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, OWU i Regulaminem oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
1.9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Administrator, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administrator. Polityka ochrony Prywatności, obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.
1.10. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie
http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org


2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Użytkownicy zakładający Konto użytkownika mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło oraz imię i nazwisko, adres.
2.2. Administrator może gromadzić dane osobowe użytkowników kontaktujących się z nim, które są niezbędne do zrealizowania prośby użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności.
2.3. Podane przez Użytkownika dane w postaci nr telefonu komórkowego wykorzystujemy wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem w przypadku wystąpienia nadużycia tzw. Abuse – zachowania sprzecznego z prawem, dobrymi obyczajami, kulturą i netykietą czy innych wyjątkowych okoliczności.
2.4. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
2.5. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
2.6. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.


3. POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH TECHNOLOGII
3.1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu internetowego Administrator stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego Serwisu internetowego. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
3.2.1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
3.2.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3.2.3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
3.2.4. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3.3. W ramach naszego Serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
3.3.1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
3.3.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
3.3.3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
3.3.4. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
3.3.5. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3.4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
3.5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego Serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
3.6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego Administratora, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.


4. INFORMACJE ZAWARTE W LOGACH DOSTĘPOWYCH
Podobnie jak większość wydawców Serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu internetowego Administratora przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych Serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


5. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
5.1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w następujących celach:
5.1.1. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;
5.1.2. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam;
5.1.3. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników;
5.1.4. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
5.1.5. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług;
5.1.6. egzekwowanie przestrzegania OWU, Cennika oraz Regulaminu;
5.1.7. realizacji umów zawartych w ramach świadczonych Usług, wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów.
5.2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.


6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
6.1. Administrator może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie Usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
6.2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników (z wyjątkiem pkt 1.4). W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Administratora.
6.3. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.


7. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Administratora wymogami bezpieczeństwa i ochrony Prywatności.


8. NASZE ZAANGAŻOWANIE W POLITYKĘ OCHRONY PRYWATNOŚCI
Ochrona Prywatności stała się jednym z kluczowych zagadnień w rozwoju Internetu i związanego z nim handlu elektronicznego. Jako wydawca Serwisu internetowego uczestniczymy aktywnie w inicjatywach i programach mających na celu stworzenie standardu ochrony Prywatności w Internecie. Jeśli reguły takie zostaną wypracowane, poddamy weryfikacji naszą politykę ochrony Prywatności oraz zabiegać będziemy o uzyskanie stosownego certyfikatu.


9. KONTAKT
W przypadku pytań Użytkowników dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie 1.5. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie 1.1. lub pocztą elektroniczną na adres prywatnosc at lvlup.pro